Как да стартираме миньора като сървис под Windows

 

Целта на това ръководство е да стартирате BlagoMiner като сървис Ръководството е подходящо за хората които искат да използват компютъра си и за други дейности докато добиват Burst или в резултат на непредвиден рестарт на компютъра, програмата за добив да се стартира автоматично.

ВНИМАНИЕ: С тези действоя ще скриете cmd прозореца и няма да виждате грешките които евентуално може да се появят, а те се намират в Qbundle\BlagoMiner\Logs.

  1. Свалете NSSM – the Non-Sucking Service Manager: https://nssm.cc/download (nssm-2.24-101-g897c7ad.zip)
  2. Разархивирайте файловете
  3. Отворете папката която се появи и според версията на операционната система влезте в wind32 или win64
  4. Създайте нова папка C:\NSSM или на място където вие решите
  5. Копирайте nssm.exe в C:\NSSM
  6. Стартирайте DOS промпта (cmd) и влезте в новосъздадената папка: cd C:\NSSM
  7. Изпълнете следната команда: nssm.exe install
  8. Ще се появи малък прозорец, в него посочете пътя до BlagoMiner_avx/sse.exe и задайте име на сървиса (примерно blagominer)
  9. След това инсталирайте сървиса
  10. Може да проверите в Task Manager>Services дали сървиса е стартиран.

*Винаги проверявайте какво сваляте и инсталирате, ние не сме отговорни за неща които сте свалили от интернет и които може да доведат до загуба на информация/монети. NSSM е софруер с отворен код, чието хранилище може да намерите на http://git.nssm.cc/?p=nssm.git

 

Възможно е също така да стартирате миньора като  шедулиран процес в Windows с един .bat файл:

Примерен скрипт за проверка:

@ECHO OFF
title Start-Check Miner

:CheckMiner

:: ##### Edit Line below #####
SET MyProcess=miner-v1.170820_AVX2.exe
:: ###########################

ECHO "%MyProcess%"
TASKLIST | FINDSTR /I "%MyProcess%" >NUL
ECHO.
IF ERRORLEVEL 1 (GOTO :StartMiner) ELSE (ECHO ############# Last check ############)
ECHO Fecha Hora Estado
ECHO %DATE% %time% Mining
ECHO #####################################
ECHO.
ECHO Next check:
timeout /t 600
::PING localhost -n 20 >NUL
CLS
GOTO :CheckMiner

:StartMiner
ECHO Not running. Starting Miner...
start %MyProcess%
PING localhost -n 6 >NUL
CLS
GOTO :CheckMiner